ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ DRONE

Σας καλωσορίζουμε στις εναέριες εφαρμογές που υλοποιούνται με μη-Επανδρωμένα Αεροσκάφη. Η PEGASUS AVIATION, με κριτήρια βασισμένα στην ασφάλεια, την παραγωγικότητα και την ακρίβεια του αποτελέσματος, εκπονεί μεθόδους εκπαίδευσης στην εκάστοτε εναέρια εφαρμογή, καθώς σχεδιασμό και υλοποίηση του εκάστοτε έργου.

Η κάθε εφαρμογή έχει ιδιαιτερότητες και γι αυτό απαιτεί ειδική εκπαίδευση. Ο βαθμός δυσκολίας συνήθως είναι αλληλένδετος με την επικινδυνότητα και αυτό σημαίνει ότι, για το κάθε είδος εργασίας, απαιτείται η σύνταξη ενός Σχεδίου Πτητικής Λειτουργίας απο τον εκμεταλλευόμενο, καθώς και ενός Εγχειριδίου Αξιολόγησης & Μετριασμού των πιθανών Κινδύνων που θα μπορούσαν να απορρέουν απο την εκτέλεση ενός πτητικού έργου.

Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τον σκοπό που προορίζεται και η ευθύνη διαμοιράζεται αναλόγως με την φύση του έργου, βαρύνοντας κατα κύριο λόγο, τον χειριστή του αεροσκάφους (πιλότο) και τον χειριστή του ωφέλιμου φορτίου (pay load).

Καθώς οι περισσότερες εφαρμογές έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα (commercial), όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, ο καθένας στον τομέα του, να έχουν γνώση των απαιτήσεων και των περιορισμών που μπορεί να υπάρχουν και να έχουν ικανότητες διαχείρισης απρόοπτων καταστάσεων αλλά και συνεργατικό πνεύμα.

Πριν απο την ανάληψη ενός έργου –απο τον εκμεταλλευόμενο–, θα πρέπει να αναλυθούν και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να ελοχεύουν κατα την διεξαγωγή της πτήσης, να συνταχθεί ειδικό Σχέδιο – Έκθεση που θα διατυπώνει τον τρόπο και τις απαιτήσεις σύμφωνα με τα οποία θα υλοποιηθεί το έργο, καθώς και συμφωνητικό με τους όρους, τις προϋποθέσεις η/και τις ρήτρες μεταξύ των συμβαλλομένων. Αυτά τα έγγραφα κοινοποιούνται, συμφωνούνται και υπογράφονται και απο τα δύο μέρη, πριν την έναρξη των εργασιών και αν χρειαστεί, κατατίθενται στην αρμόδια Αρχή, στην δικαιοδοσία της οποίας, μπορεί να ανήκει ο τόπος όπου θα διεξαχθεί η επιχείρηση.

Διαφορετικές διαδιακασίες από τις παραπάνω, μπορεί να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που τα drones χρησιμοποιούνται για τον σκοπό εξυπηρέτησης Εκτάκτων Αναγκών.

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!